Photographer - Vadim ERSY

Hair Style - Doina Ciubotaru

Make-Up Artist - Ana Sirbu

Dress - Kalinushka